Algemene Voorwaarden van OptieCalculaties.nl, een onderdeel van Uitgeverij Funda Rend B.V., gevestigd te Assen. Versie geldig vanaf 1 januari 2014.


 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van OptieCalculaties.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van OptieCalculaties.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
 2. Terminologie
  1. Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'klant', dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij OptieCalculaties.nl en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door OptieCalculaties.nl.
  2. Een 'abonnementsperiode' is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald. Abonnementsperiodes komen alleen voor bij producten en diensten die niet eenmalig zijn, zoals, maar niet beperkt tot, het gebruik van de website. Onder punt 7 in deze Algemene Voorwaarden wordt het begrip 'abonnementperiode' verder besproken.
  3. OptieCalculaties.nl is een handelsnaam van Uitgeverij Funda Rend B.V., gevestigd te Assen.
 3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten
  1. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 4. Recht
  1. Op alle overeenkomsten tussen OptieCalculaties.nl en de klant en alle aanbiedingen van OptieCalculaties.nl aan de klant is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Amsterdam, tenzij OptieCalculaties.nl ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.
 5. Correspondentie
  1. Alle correspondentie gaat via e-mail, ook eventuele facturen en betalingsherinneringen.
  2. De klant is verplicht om een e-mailadres aan OptieCalculaties.nl op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan OptieCalculaties.nl worden doorgegeven op de manier die OptieCalculaties.nl voorschrijft.
  3. Mail die verstuurd is naar het e-mailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.
 6. Eigendom
  1. OptieCalculaties bezit alle rechten op de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooien, etc., met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie, zoals teksten, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, etc. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts-)personen die toegang krijgen tot deze site. Behalve persoonlijk gebruik voor niet commerciële privé doeleinden is het, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OptieCalculaties, niet toegestaan om de inhoud van de website onder andere te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Een ieder is verplicht aanwijzingen van OptieCalculaties omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.
  2. Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Abonnementen
  1. De eerste abonnementsperiode wordt aangegaan voor een bepaalde tijd en kan niet tussentijds worden beëindigd. Na afloop van deze periode wordt de overeenkomst telkens automatisch en stilzwijgend verlengd met een jaar, met een minimale periode van drie maanden, tenzij de abonnee heeft opgezegd waarbij hij navolgende opzegtermijn in acht heeft genomen.
  2. De prijs van een abonnement op OptieCalculaties.nl bedraagt 139 euro per jaar, voor een halfjaar 89 euro en 9,95 euro per maand (prijzen incl. btw).
  3. De abonnee kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van vier weken. Opzeggen van het abonnement kan op elk moment, maar dient uiterlijk vier weken voor het verstrijken van de vervaldatum schriftelijk te zijn ontvangen door Optiecalculaties. Indien Optiecalculaties geen schriftelijke opzegging heeft ontvangen, dan wordt het abonnement steeds weer automatisch en stilzwijgend verlengd.
  4. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat abonnementsperiodes niet van toepassing zijn op eenmalige producten en diensten zoals, maar niet beperkt tot, E-books.
  5. Er zal na de eerste overeengekomen periode steeds een jaarabonnement in rekening gebracht worden. U bent verschuldigd een jaarabonnement aan Optiecalculaties te voldoen. Bij opzegging zal de eventueel niet gebruikte en onverschuldigd betaalde resterende abonnementstermijn aan uw worden gerestitueerd. Uw opzegging wordt binnen twee weken schriftelijk bevestigd door Optiecalculaties met daarop vermelding van de datum waarop uw abonnement eindigt. Wij wijzen u er op dat abonnementen minimaal vier weken voor het aflopen van de huidige betaaltermijn moeten zijn opgezegd. Wanneer u niet op tijd bent dan kunt u wel schriftelijk opzeggen maar dan zult u nog een termijn van minimaal drie maanden aan Optiecalculaties verschuldigd zijn. Deze wordt bij opzegging dus niet aan u gerestitueerd.
  6. De contributie voor de vervolgperiodes wordt automatisch van uw rekening geïncasseerd waarbij het rekeningnummer gebruikt wordt dat u voor de eerste betaling gebruikt hebt. Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode plaats te vinden. Is de betaling niet op tijd binnen, dan zullen aanmaningskosten in rekening worden gebracht. Indien ook na aanmaning de betaling niet ontvangen is, is Funda Rend B.V. gerechtigd het abonnement eenzijdig met onmiddellijke ingang te beëindigen en eventuele schadevergoeding te vorderen. Uw lidmaatschap gaat in na ontvangst van uw betaling op de bankrekening van uitgeverij Funda Rend B.V.
  7. Deze abonnementsvoorwaarden zijn rechtsgeldig en opgesteld conform Artikel 6:236 BW.
 8. Opschorting/stopzetting dienstverlening
  1. OptieCalculaties.nl behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
  2. Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan OptieCalculaties.nl Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.
 9. Recht om diensten te weigeren
  1. OptieCalculaties.nl heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.
 10. Vrijwaring
  1. Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant OptieCalculaties.nl van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.
 11. Privacy
  1. Alle informatie of gegevens die naar OptieCalculaties wordt/worden gestuurd via deze website, via e-mail of op een andere wijzen zal/zullen worden behandeld overeenkomstig de Wet. Als bezoeker of gebruiker van deze website gaat u ermee akkoord dat OptieCalculaties de door u verstrekte gegevens verwerkt voor de volgende doeleinden: werkzaamheden in het kader van financieel gerelateerde diensten, marketing activiteiten en het voldoen aan geldende en toekomstige regelgeving. U heeft het recht OptieCalculaties schriftelijk en kosteloos, te verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden te beëindigen.
  2. OptieCalculaties.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
  3. OptieCalculaties.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
 12. Wijziging Algemene Voorwaarden
  1. OptieCalculaties.nl is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van OptieCalculaties.nl is daarvoor afdoende. Het is aan OptieCalculaties.nl om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.
 13. Ontbindende voorwaarden
  1. OptieCalculaties.nl is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.